Postupak projektovanja voćnjaka počinje sa izradom tlocrta koji obuhvata oblik parcele, dužinu, širinu, međuredni razmak, udaljenost od ograde... sa ucrtanim svim objekima koji postoje na parceli (bunar, kapija i dr).

Prva faza radova je mašinsko pobijanje stubova i uvrtanje ankera specijalnim alatom na bagerima.